Lelystad - Zangverenigingen/koren

Zangverenigingen/koren

Zangtheater Circle of Music

Galjoen 26 22
8243LK Lelystad
Inl.: Yvonne van der Linden
I: www.circleofmusic.nl

Gospelkoor Impact

Sont 10
8226AB Lelystad
Inl.: mw. E. van den Berg
I: www.gospelkoorimpact.nl

Christelijk mannenkoor Lelystad

Birdielaan 97
8241AX Lelystad
Inl.: A. van der Wekken
I: www.chrmannenkoorlelystad.nl

Kaperskoor Lelystad

Jol 30 27
8243HA Lelystad
Secr.: mw. M. Rientsma-Oentrich
I: www.kaperskoor-lelystad.nl

Barbershopkoor The New Land Singers

I: www.newlandsingers.nl

Frysk Sjongkoar Sé-krite

Fjord 112
8224DH Lelystad
Inl.: mw. F. Meijer-Holtrop

Chr. Oratoriumvereniging Stella Maris

I: www.stella-maris.nl

Vereniging Ankerkoor

Bremenstraat 71
8232RX Lelystad
Secr.: mw. J.A.A. Stratman-de Kleine

Smartlappenkoor de Waterlanders

Kamp 28 40
8225GJ Lelystad
Inl.: Jeanny van Spaandonck
I: www.waterlanderslelystad.nl

Bataviakoor

Hunsingo 6
8245DA Lelystad
Inl.: Koosje van Liempt
I: www.bataviakoor-lelystad.nl

Popkoor Expression

Voorstraat 313
8226KB Lelystad
I: www.popkoorexpression.nl

Popkoor BeaT/kinderpopkoor BeaT kidz

Langezand 103
8223WH Lelystad
Voorz.: Brigitte Buringa
I: www.bea-t.nl

Christelijk gemengd zangkoor Terra Nova

Gondel 15 31
8243BN Lelystad
I: www.christelijkzangkoorterranova.com

KamerKoorLelystad

I: www.kamerkoorlelystad.nl

Evergreen

Het Ravelijn 181
8233BK Lelystad
T: 0320 221012 (inl. F. Piccardt)
I: www.evergreen-lelystad.nl